Дисципліни та методичне забезпечення

Освітні програми

Навчально-методична комісія за спеціальностю 131 „Прикладна механіка”

Каталог навчальних дисциплін

Інтелектуальна власність
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з питаннями створення, набуття прав, управління, захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, як особливого виду прав на результати творчої діяльності в сучасному суспільстві. Основним завданням вивчення дисципліни є формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку фахівців та їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, зокрема обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері захисту інтелектуальної власності, здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Гідравлічні ковальсько-штампувальні машини (ГКШМ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фундаментальна загальнонаукова дисципліна, що розглядає конструкції ковальсько-пресових машин (КПМ) і автоматів, основ їх розрахунку і конструювання, також особливостей експлуатації, елементів випробувань і досліджень.
Ковальсько-штампувальне обладнання (КШО) і ковальсько-штампувальні машини (КШМ) становлять найважливішу частину системи обробки тиском і призначені для формозміни металів, сплавів і неметалевих матеріалів під дією тиску. Для того щоб привести метал у пластичний стан і перебороти опір деформуванню, КШМ повинна створити необхідну деформуючу питому силу на заданому переміщенні із прийнятною швидкістю. Деформуюча сила, енергія (робота) деформування й швидкість деформування є головними характеристиками КШМ. Ковальсько-штампувальні машини відносяться до технологічних машин для формозміни під тиском металів і неметалічних матеріалів у холодному, напівгарячому й гарячому стані. Ці машини є технологічними, головними компонентами системи обробки металів тиском, всі параметри яких повинні бути підлеглі вимогам технологічних процесів обробки матеріалів тиском і стандартів якості продукції (штампованих заготовок, напівфабрикатів і деталей).

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Охорона праці в галузі
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Охорона життя і здоров’я людини, умови та безпека праці, їхній стан та покращення – пріоритетне завдання соціальної політики будь-якої сучасної індустріально розвинутої держави.
Охорона праці в галузі – дисципліна, яка вивчає системи заходів правового, соціально-економічного, організаційно-технічного, санітарно-гігієнічного і лікувально-профілактичного характеру, що спрямовані на збереження здорових і безпечних умов праці фахівців в механічній інженерії.
Курс є нормативною дисципліною, яка вивчається у вищих закладах з метою формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у у галузі машинобудування та матеріалообробки відповідно до напряму їхньої підготовки, складових функціонування системи управління охороною праці, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими правовими актами.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Діджиталізація виробничих процесів машинобудівних підприємств
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисципліна дає змогу студентам оволодіти знаннями та навичками використання інформаційних потоків у виробничому процесі діджиталізації в умовах цифровізації машинобудівних підприємств. Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні знання та практичні навики роботи в діджиталізації виробничих процесів машинобудівних підприємств, а також сучасний стан галузі механічної інженерії та основні напрямки її розвитку.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Прогресивні напрямки розвитку прикладної механіки
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс розглядає прогресивні, високоефективні методи виготовлення деталей. До таких методів відносяться електрофізичні методи обробки, високошвидкісні методи обробки, адитивні технології виготовлення деталей. Дисципліна важлива для розуміння сучасних тенденцій напрямків розвитку прикладної механіки в цілому, та розвитку технічного мислення здобувачів – майбутніх інженерів та науковців.
Мета дисципліни: формування комплексу знань і практичних навичок, що використовуються при підготовці спеціалістів для виробничо-конструкторської та дослідницької діяльності, а також до участі в розробці і реалізації нових технологічних процесів виготовлення деталей.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Технологія холодного штампування
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мета дисципліни: підготовка спеціалістів для виробничо-технологічної, проектно-конструкторської та науково-дослідницької діяльності у галузі холодного штампування з урахуванням сучасного комп’ютерного розрахунково-проектного забезпечення.
Завдання дисципліни: сформувати основи наукової методології щодо вибору сучасних методів технології холодного штампування. Дисципліна «Технологія холодного штампування» спрямована на вивчення розділових, формозмінних та комбінованих операцій з метою розроби сучасних технологічних процесів виготовлення деталей машинобудівельної та інших галузях промисловості.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Просторове комп’ютерне моделювання та проектування систем обробки металів тиском
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисципліна орієнтована на одержання інформації про сучасні методи просторового комп'ютерного моделювання, особливості створення та редагування тривимірних моделей деталей і зборок в окремих системах автоматизованого проектування та загальні принципи і методики проектування систем обробки металів тиском (ОМТ).
Основна мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками й уміннями, які дозволяють виконувати завдання діяльності спеціалістів в умовах застосування сучасних CALS-технологій.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Основи 3D-моделювання і 3D-друк
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мета дисципліни: ознайомлення майбутніх спеціалістів з теоретичними основами і принципами побудови комп’ютеризованих систем проектування (у англійській нотації CAD) та спеціалізованого прикладного програмного забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки.
Завдання дисципліни: засвоєння методичних основ прийняття рішень при проектуванні; отримання знань з основ побудови, функціонування та використання комп’ютеризованих систем проектування; орієнтуватися у сучасних програмних продуктах, які використовуються при комп’ютеризованому проектуванні в галузі механічної інженерії; отримання практичних навичок при роботі з найбільш поширеними пакетами прикладних програм, які застосовуються у CAD-системах.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Автоматизація та роботизація ковальсько-штампувального виробництва
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс вивчає теорію, конструкції та експлуатацію автоматизованих і роботизованих комплексів ковальсько-штампувальних цехів. Основне призначення автоматизованих і роботизованих комплексів полягає в заміні робітників на важких, таких, що втомлюють, монотонних операціях, а також, в умовах шкідливих і небезпечних для людини.
При вивчені курсу розглядаються такі питання, як: поняття захватний орган автоматизованих і роботизованих комплексів, класифікація захватних органів, область застосування різноманітних захватних органів їх переваги і недоліки, види автоматизованих та автоматичних ліній для штампування деталей з штучної заготовки, штаби або стрічки, складові таких комплексів, конструкцію та методи розрахунку елементів комплексів, типи і конструкції маніпуляторів промислових роботів, кінематичні та структурні схеми маніпуляторів промислових роботів, системи керування промисловими роботами, приводи промислових роботів.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Експериментальні дослідження в обробці матеріалів тиском та спецтехнологіях
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розвиток сучасної техніки пов’язаний із створенням нових та постійним удосконаленням існуючих технологічних процесів. Ефективність експериментальних досліджень та інженерних розробок в області обробки матеріалів тиском та спецтехнологіях визначається вибором сучасних методів досліджень. Дисципліна спрямована на вивчення наступних методів дослідження: математичні методи планування експерименту; метод електротензометрії; геометричні методи; металографія; метод електронної мікроскопії та інші. Крім того, дана дисципліна включає в себе вивчення вимірювальної апаратури та приладів для проведення експериментів, підготовку і публікацію результатів дослідження.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Експлуатація та обслуговування машин
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
фундаментальна науково-практична дисципліна, що розглядає комплекс оцінювання механічних і фізичних властивостей матеріалів, що забезпечують надійну і довговічну роботу конструкцій, машин та обладнання в заданих умовах експлуатації, а також ознайомлення з процесами, що протікають при руйнуванні матеріалу та методами його запобігання.
При вивчені курсу розглядаються такі питання, як: технологічні технічні системи ОМТ, енергетичні технічні системи ОМТ, транспортні технічні системи ОМТ, технічні системи для переробки інформації, експлуатаційні параметри технологічних технічні системи ОМТ. Експлуатаційних параметрів основних видів технологічних машин КШВ, експлуатаційні характеристики штампів, техніка безпеки при обслуговуванні КШМ. Технічне обслуговування різних видів ковальсько-штампувального обладнання.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Конструювання та виготовлення штампів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мета дисципліни: навчання студентів прийомам та методам проектування штампів з урахуванням сучасних способів їх виготовлення. Завдання дисципліни: сформувати основи наукової методології щодо вибору сучасних методів проектування та виготовлення штампів.
Дисципліна сприяє широкому впровадженню у виробництво штампів листового штампування. Воно є однією з основних спеціальних дисциплін обробки металів тиском, яка дає основи знань щодо проектування штампового оснащення та технології їх виготовлення.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Кривошипні ковальсько-штампувальні машини (ККШМ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фундаментальна загальнонаукова дисципліна, що розглядає конструкції ковальсько-пресових машин (КПМ) і автоматів, основ їх розрахунку і конструювання, також особливостей експлуатації, елементів випробувань і досліджень.
Ковальсько-штампувальне обладнання (КШО) і ковальсько-штампувальні машини (КШМ) становлять найважливішу частину системи обробки тиском і призначені для формозміни металів, сплавів і неметалевих матеріалів під дією тиску. Для того щоб привести метал у пластичний стан і перебороти опір деформуванню, КШМ повинна створити необхідну деформуючу питому силу на заданому переміщенні із прийнятною швидкістю. Деформуюча сила, енергія (робота) деформування й швидкість деформування є головними характеристиками КШМ. Ковальсько-штампувальні машини відносяться до технологічних машин для формозміни під тиском металів і неметалічних матеріалів у холодному, напівгарячому й гарячому стані. Ці машини є технологічними, головними компонентами системи обробки металів тиском, всі параметри яких повинні бути підлеглі вимогам технологічних процесів обробки матеріалів тиском і стандартів якості продукції (штампованих заготовок, напівфабрикатів і деталей).

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Кування і гаряче об’ємне штампування
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисципліна спрямована на підготовку спеціалістів для виробничо-конструкторської та дослідницької діяльності, а також до участі в розробці і реалізації нових технологічних процесів кування та гарячого об’ємного штампування. Мета дисципліни: освоєння інформації щодо застосування та призначення процесів кування та об'ємного штампування, вивчення видів кування та об'ємного штампування; освоєння основ розробки та методів проектування технологічних процесів та штампового оснащення, методів контролю якості поковки.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Обладнання для обробки матеріалів за спецтехнологіями
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нові методи почали інтенсивно розвиватися у зв'язку зі створенням сучасних галузей промисловості (космічної, атомної, електронної), стрімким зростанням приладобудування, енергетичного й хімічного машинобудування, інструментальної промисловості й ін. З розвитком цих галузей створювалися нові високоміцні матеріали, які важко оброблюються класичним методам обробки різанням. Інтенсивне впровадження в промисловість обробки тиском, точного лиття, пластмас збільшило потреба в штампах, ливарних формах, прес-формах й інших виробах складної конфігурації. Рішення багатьох проблем розвитку сучасного виробництва було знайдено в створенні, розробці й удосконалюванні електрофізичних й електрохімічних методів обробки матеріалів. В основі цих методів лежить використання різних фізико-хімічних процесів енергетичного впливу на заготовку для формоутворення або обробки деталі, або матеріалу. Дисципліна «Обладнання для обробки матеріалів за спецтехнологіями» спрямована на вивчення класифікації і напрямку застосування обладнання, приводів, систем, технологічних процесів автоматизованих систем, улаштування і принципу дії обладнання, яке застосовується для обробки матеріалів за спецтехнологіями.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Програмне забезпечення САПР ОМТ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисципліна, яка спрямована на вивчення основних понять та основ моделювання процесів ОМТ програмними засобами; вивчення технологій моделювання, алгоритмів побудови аналітичних моделей процесів ОМТ і спеціальних технологій; визначення предмету і теоретичних основ обчислювального експерименту в ОМТ; постановку розв’язку задач оптимізації в ОМТ; застосування чисельних методів для аналізу процесів і об’єктів ОМТ і спецтехнологій; моделювання процесів ОМТ і спецтехнологій в CAD/CAM/CAE-системах, зокрема в програмному комплексі Deform 2D/3D.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Розмірна обробка металів електричною дугою
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс вивчає теорію, технологію розмірної обробки металів електричною дугою. Дисципліна, що входить до циклу фундаментальних дисциплін спеціальності. Вивчаються переваги способу розмірної обробки електричною дугою. Розглядається суть електричної дуги в поперечному потоці середовища діелектрика. Розглядаються технологічні схеми формоутворення електричною дугою. Вивчається концепція проектування обладнання для розмірної обробки електричною дугою. При вивчені курсу розглядаються методика розробки типових технологій обробки, методики визначення оптимального обладнання.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Системи автоматизованого керування
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сучасні проблеми керування характеризуються істотним ростом масштабів виробництва, потоків інформації, підвищенням вимог до якості продукції і її конкурентноздатності. У зв'язку із цим підвищуються вимоги до якості керування, що, у свою чергу, можна забезпечити широким використанням у керуванні автоматизованих систем. Теорія автоматизованого керування базується на теорії інформації, теорії складних систем, теорії автоматичного керування, теорії прийняття рішень. Курс розглядає питання теорії автоматизованого керування й проектування автоматизованих оптимальних й адаптивних систем, а також сучасний стан прикладних питань автоматизованого керування: математичного, алгоритмічного, програмного й технічного забезпечень. Дисципліна важлива для розвитку технічного мислення здобувачів – майбутніх інженерів та науковців.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

САПР технологічної підготовки ковальсько-штампувального виробництва
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисципліна орієнтована на одержання інформації про сучасні методи автоматизації проектування технологічних процесів із застосуванням пакетів прикладних програм в автоматичному і діалоговому режимах.
Загальна мета дисципліни полягає у викладенні студентам основ знань з технологічної підготовки ковальсько-штампувального виробництва з застосуванням САПР. Основна мета дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками й уміннями, які дозволяють виконувати задачі діяльності спеціалістів в умовах застосування автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва (АСТПВ).

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Системи ЧПУ та електроавтоматика КШМ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В умовах машинобудівного виробництва сучасна технологія забезпечує можливість значного підвищення продуктивності праці й забезпечує випуск виробів високої якості. Така технологія ґрунтується на застосуванні автоматизованих й автоматичних систем числового програмного керування технологічними процесами. По способі організації автоматизовані системи керування бувають розімкнуті, замкнуті й комбіновані. Широкий спектр технологічних операцій може бути реалізований за допомогою системи керування, ефективність якої визначається рівнем застосовуваних для цих цілей засобів обчислювальної техніки. Дисципліна дозволить вивчити основні характеристики систем керування електроприводних систем промислових машин й агрегатів, класифікацію пристроїв програмного керування машин, основні принципи програмування електроприводних систем промислових ковальсько-штампувальних машин й агрегатів із програмним керуванням.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Технологія нагрівання і нагрівальні обладнання
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс вивчає теорію, конструкції та експлуатацію нагрівальних пристроїв ковальсько-штампувальних цехів. Нагрівальні пристрої ковальсько-штампувальних цехів призначені для нагріву метала перед куванням-штампуванням, що необхідно для підвищення пластичності та зниження опору металу деформуванню. Нагрівання металу при куванню-штампуванню є важливою операцією, що в значній мірі визначає якість і ціну поковок. В ковальських цехах метал нагрівають в полум’яних печах і електронагрівачах. При вивчені курсу розглядаються такі питання, як: види палива для нагрівальних печей, розрахунок горіння палива, передача тепла в печі, види пристроїв для спалювання палива, конструкції та види печей, системи рекуперації та регенерації.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Технологія і обладнання фізико-технічної обробки матеріалів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нові методи почали інтенсивно розвиватися у зв'язку зі створенням сучасних галузей промисловості (космічної, атомної, електронної), стрімким зростанням приладобудування, енергетичного й хімічного машинобудування, інструментальної промисловості й ін. З розвитком цих галузей створювалися нові високоміцні матеріали, які важко оброблюються класичним методам обробки різанням. Інтенсивне впровадження в промисловість обробки тиском, точного лиття, пластмас збільшило потреба в штампах, ливарних формах, прес-формах й інших виробах складної конфігурації. Рішення багатьох проблем розвитку сучасного виробництва було знайдено в створенні, розробці й удосконалюванні електрофізичних й електрохімічних методів обробки матеріалів. В основі цих методів лежить використання різних фізико-хімічних процесів енергетичного впливу на заготовку для формоутворення або обробки деталі, або матеріалу. Дисципліна спрямована на вивчення технології, класифікації і напрямку застосування обладнання, технологічних процесів автоматизованих систем, улаштування і принципу дії обладнання, яке застосовується для фізико-технічної обробки матеріалів.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Теорія пластичної деформації
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Курс є однією з основних спеціальних дисциплін обробки металів тиском (ОМТ), яка дає основи знань щодо закономірностей пластичної деформації тіл, яка розглядає умови при яких пружна деформація переходить в пластичну, закони пластичного деформування малої частинки матеріалу та тіла в цілому під дією сил, умови деформаційних змін тіла в цілому і характер розвитку деформації, оцінку можливостей методів та рішення систем рівнянь теорії пластичності і їх рішення, оволодіння апаратом теорії пластичної деформації і навчає використовувати цей апарат для розвитку математичних моделей процесів ОМТ, їх аналізу та оптимізації головних технологічних параметрів.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

Технологія фізико-технічної обробки матеріалів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисципліна спрямована на вивчення саме цих процесів з метою набуття можливості їх застосування при виконанні магістерської роботи та для потреб сучасного машинобудування.
Мета дисципліни: вивчення електрофізичних та електрохімічних методів обробки матеріалів для придбання певних професійних якостей згідно освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Завдання дисципліни: сформувати основи наукової методології щодо вибору сучасних електрофізичних та електрохімічних методів обробки матеріалів.

:: силабус :: дистанційна освіта :: репозитарій ::

© 2022 KNTU